Provozní řád

V N I T Ř N Í      Ř Á D
Školní jídelny Uhelný Trh
pracoviště Dušní 19


platný od 1.1.2018

hlavní kuchař :    Miroslav  Petr

hospodářka    :     Linda  Petrová          Telefon : 222318340
                                                        Email:  jidelna.dusni@seznam.cz

ředitelka šj   :            Renáta Břecková             Telefon :  257530957

 

              
1/  Zásady provozu
Provoz šj se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb,č.561/2004Sb.ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky 602/2006 Sb.
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování
spotřebního koše u vybraných potravin.
Strávník má možnost vybrat si z tří druhů jídel každý den.
Strávník má nárok na jedno jídlo denně, pokud je přítomný ve škole , první den nemoci a pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda a pokud má jídlo objednané.
V případě , že objednávka jednoho druhu jídla bude méně než 20 porcí, nevaří se a strávník dostává automaticky druh jídla, který se vaří.
Připravené jídlo je určeno k okamžité spotřebě.
Na jídelníčku jsou u každého jídla uvedeny alergeny.

2/ Provoz ŠJ
Pracovní doba kuchyně :  6,30 – 16,00

Úřední hodiny  v kanceláři  šj :  pondělí a čtvrtek  7,30 – 14,30

(jinak kdykoliv v přítomnosti p.hospodářky)

 

3/ Výdej obědů v jídelně Dušní 19,Praha 1
Pro děti a zaměstnance  :     11,45  - 14,00
Pro cizí strávníky :              11,15 – 11,40 a 14,00 – 14,30
Pro odběr do jídlonosičů :   11,15 – 11,40 a 14,00 – 14,30

4/ Výše stravného
strávníci            7 - 10 let                    24,-Kč
strávníci         11 – 14 let                    26,-Kč
strávníci       15 a více let                   28,-Kč
Zaměstnanci škol                         74,-Kč
Důchodci Prahy 1                         66,- Kč
Cizí strávníci sebou                      70,- Kč
Cizí strávníci v jídelně                  80,-Kč
Ceny obědů jsou včetně DPH

 

 

 5/ Přihlášení ke stravování
Strávník bude přihlášen ke stravování po vyplnění přihlášky ke stravování, zakoupení čipu a uhrazení stravného. Bude mu přidělen variabilní symbol, který bude uváděn u každé platby stravného.

6/ Způsob platby stravného

  1. bankovním převodem formou trvalého nebo jednorázového příkazu
  2. vkladem na účet šj
  3. inkasem z bankovního účtu

číslo účtu pro úhradu stravného 19 – 2000730379 / 0800 + správný variabilní symbol
Zůstatek stravného z běžného měsíce je vždy převeden do následujícího měsíce.
Strávník je povinen sledovat stav svého konta a dbát o včasné uhrazení stravného.

7/ Čipy

Strávník je povinen zakoupit čip u vedoucí šj za 90,- kč

Čipem strávník objednává a odhlašuje obědy nejpozději pak den předem.
Volí si druh jídla nejpozději den dopředu. Prokazuje se u výdeje obědů.
Strávníkovi bez čipu nelze vydat oběd.
Po odhlášení ze stravování se zakoupená čip nevrací.

8/ Vyúčtování stravného
Vyúčtování stravného se provádí u každého strávníka na konci školního roku:
a/ převedením zůstatku na bankovní účet
b/ převedením zůstatku na konto sourozence
c/ ponecháním zůstatku na příští školní rok na kontě strávníka
d/ vyplacením zůstatku v hotovosti v kanceláři šj v předem určený den
Požadovaný způsob vyúčtování zůstatku stravného sdělí strávník ředitelce šj
vždy během posledního týdnu stravování v aktuálním školním roce.

9/ Odhlašování a přihlašování obědů
Odhlašování a přihlašování obědů je možné čipem nejpozději však den předem,
Telefonem -  222 318 340 (záznamník) do 8,00 hod na ten samý den
Emailem na výše uvedené adrese nejpozději do 8,00 hod,
Přes internet. adresu : www.e-jidelnicek.cz  PIN zjistíte v kanceláři šj.
Pokud strávník nemá přihlášený oběd, nelze mu ho vydat.
V případě ,že strávník odebere oběd i v době kdy na něj nemá nárok, hradí plnou cenu oběda.

10/ Jídelní lístek
Je vyvěšen ve školní jídelně a na internetové adrese www.e-jidelnicek.cz
Jídelní lístek sestavuje hlavní kuchař s vedoucí šj.

 

 

11/ Bezpečnost a ochrana zdraví
Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí zaměstnanci školy a školní jídelny.
Strávníci mají k dispozici umývárnu a toalety. Šatna není k dispozici. Za své věci si ručí strávník sám.

12/ Podmínky pro nakládání s majetkem šj
V případě poškození majetku šj je strávník povinen uhradit škodu v plné výši.

13/ Ochrana osobních údajů
Všechna osobní data uvedená v přihlášce ke stravování jsou využita pouze k potřebám školní jídelny. Osobní data jsou uchovávána v souladu s platnou legislativou.

14/  Zákaz focení
Ve školní jídelně je přísně zakázáno fotografovat nebo pořizovat obrazové či zvukové záznamy. Vyjímka je možná pouze se souhlasem ředitelky organizace.

15/ Dotazy a připomínky
Informace,odpovědi na Vaše dotazy a všechny potřebné  připomínky
k provozu šj, vyřídí hospodářka, nebo ředitelka šj, v kanceláři šj,telefonicky, nebo emailem

 

 

                                                                                    Renáta Břecková
ředitelka šj