Provozní řád

V N I T Ř N Í      Ř Á D
Školní jídelny Uhelný Trh
pracoviště Dušní 19


platný od 1.6.2015

ředitelka šj   :       Renáta Břecková        Telefon :  257530957
hospodářka    :     Linda  Petrová          Telefon : 222318340
                                                          Email:  jidelna.dusni@seznam.cz              
hlavní kuchař :    Miroslav  Petr

1/  Zásady provozu
Provoz šj se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb,č.561/2004Sb.ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky 602/2006 Sb.
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování
spotřebního koše u vybraných potravin.
Strávník má možnost vybrat si z tří druhů jídel každý den.
Strávník má nárok na jedno jídlo denně, pokud je přítomný ve škole ,první den nemoci a pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda a pokud má jídlo objednané.
V případě ,že objednávka jednoho druhu jídla bude méně než 20 porcí, nevaří se a strávník dostává automaticky druh jídla, který se vaří.
Připravené jídlo je určeno k okamžité spotřebě.
Na jídelníčku jsou u každého jídla uvedeny alergeny.

2/ Provoz ŠJ
Pracovní doba kuchyně :  7,30 – 15,00

Úřední hodiny pro strávníky v kanceláři šj :  pondělí a čtvrtek  7,30 – 14,30

3/ Výdej obědů v jídelně Dušní 19,Praha 1
Pro děti a zaměstnance  :     11,30  - 14,30
Pro cizí strávníky :              11,15 – 11,30
Pro odběr do jídlonosičů :   11,15 – 11.30

4/ Výše stravného pro žáky
I. kategorie            7 - 10 let                   24,-Kč
II.kategorie         11 – 14 let                   26,-Kč
III.kategorie        15 a více let                28,-Kč
Důchodci Prahy 1 (sebou)                       66,- Kč
Cizí strávníci  (sebou)                              70,- Kč
Cizí strávníci                                           80,-Kč
Ceny obědů jsou včetně DPH

 5/ Přihlášení ke stravování
Strávník bude přihlášen ke stravování po vyplnění přihlášky ke stravování, zakoupení čipu a uhrazení stravného. Bude mu přidělen variabilní symbol, který bude uváděn u každé platby stravného.
6/ Způsob platby stravného
Je potřeba mít uhrazené obědy vždy  k prvnímu dni v měsíci.
Možnosti :

  1. bankovním převodem formou trvalého nebo jednorázového příkazu
  2. vkladem na účet šj

číslo účtu pro úhradu stravného 19 – 2000730379 / 0800 + správný variabilní symbol
Zůstatek stravného z běžného měsíce je vždy převeden do následujícího měsíce.
Strávník je povinen sledovat stav svého konta a dbát o včasné uhrazení stravného.
7/ Čipy

Strávník je povinen zakoupit čip u vedoucí šj za 90,- kč

Čipem strávník objednává a odhlašuje obědy nejpozději pak den předem.
Volí si druh jídla nejpozději den dopředu. Prokazuje se u výdeje obědů.
Strávníkovi bez čipu nelze vydat oběd.
Po odhlášení ze stravování zústává čip strávníkovi a nevrací se.
8/ Vyúčtování stravného
Vyúčtování stravného se provádí u každého strávníka na konci školního roku:
a/ převedením zůstatku na bankovní účet
b/ převedením zůstatku na konto sourozence
c/ ponecháním zůstatku na příští školní rok na kontě strávníka
d/ vyplacením zůstatku v hotovosti v kanceláři šj v předem určený den
Požadovaný způsob vyúčtování zůstatku stravného sdělí strávník ředitelce šj
vždy během posledního týdnu stravování v aktuálním školním roce.
9/ Odhlašování a přihlašování obědů
Odhlašování a přihlašování obědů je možné čipem nejpozději však den předem,
Telefonem -  222 318 340 (záznamník) do 8,00 hod na ten samý den
Emailem na výše uvedené adrese nejpozději do 8,00 hod,
Přes internet. adresu : www.e-jidelnicek.cz  PIN zjistíte v kanceláři šj.
Pokud strávník nemá přihlášený oběd, nelze mu ho vydat.
V případě ,že strávník odebere oběd i v době kdy na něj nemá nárok, hradí plnou cenu oběda.
10/ Jídelní lístek
Je vyvěšen ve školní jídelně a na internetové adrese www.e-jidelnicek.cz
Jídelní lístek sestavuje hlavní kuchař s vedoucí šj.
11/ Bezpečnost a ochrana zdraví
Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí zaměstnanci školy a školní jídelny.
Strávníci mají k dispozici umývárnu a toalety.Šatna není k dispozici.
Za své věci si ručí strávník sám.
12/ Podmínky pro nakládání s majetkem šj
V případě poškození majetku šj je strávník povinen uhradit škodu v plné výši.
13/ Dotazy a připomínky
Informace,odpovědi na Vaše dotazy a všechny potřebné  připomínky
k provozu šj, vyřídí hospodářka šj, v kanceláři šj,telefonicky,nebo emailem

 Renáta Břecková
ředitelka šj