Provozní řád

V N I T Ř N Í      Ř Á D
Školní jídelny Uhelný Trh
pracoviště Dražického náměstí 10


platný od 1.1.2018

ředitelka šj   :           Renáta Břecková          Telefon : 257 530 957
                                                                          Mobil :   724048054
hlavní kuchař :         Michal Fér                    Email: sjdrazicka@volny.cz

1/  Zásady provozu
Provoz šj se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb,č.561/2004Sb.ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky 602/2006 Sb.
Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování
spotřebního koše u vybraných potravin.
Strávník má možnost vybrat si ze tří druhů jídel každý den.
Strávník má nárok na jedno jídlo denně, pokud je přítomný ve škole ,první den nemoci a pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda a pokud má jídlo objednané.
V případě ,že objednávka jednoho druhu jídla bude méně než 20 porcí, nevaří se a strávník dostává automaticky druh jídla, který se vaří.
Připravené jídlo je určeno k okamžité spotřebě.
Na jídelníčku jsou u každého jídla uvedeny alergeny.

2/ Provoz ŠJ
Pracovní doba kuchyně :  6,30 – 15,00

Úřední hodiny pro strávníky v kanceláři šj :  pondělí a čtvrtek  7,30 – 14,00

3/ Výdej obědů
Pro žáky a zaměstnance  :    11,45  - 14,00
Pro cizí strávníky :               11,15 – 11,40 a 14,00 – 14,30
Pro odběr do jídlonosičů :    11,15 – 11,40 a 14,00 – 14,30

4/ Výše stravného
strávníci           7 - 10 let                    24,-Kč
strávníci         11 – 14 let                   26,-Kč

strávníci         15 a více let                28,-Kč

Zaměstnanci škol                                74,- Kč
Důchodci Prahy 1                               66,- Kč
Cizí strávníci  sebou                           70,- Kč
Cizí strávníci v jídelně                        80,-Kč
Ceny obědů jsou včetně DPH

 

 

5/ Přihlášení ke stravování
Strávník bude přihlášen ke stravování po vyplnění přihlášky ke stravování, zakoupení čipové karty – lze použít i karty ISIC a OPENCARD a uhrazení stravného. Bude mu přidělen variabilní symbol, který musí být uváděn u každé platby stravného. Strávník,který má uhrazené stravné, je vždy přihlášen na menu č.1 . Jiný typ menu si musí sám navolit.
Pokud stravné uhrazeno nemá, obědy se mu neobjednají.

6/ Způsob platby stravného
Je potřeba mít uhrazené obědy vždy  k prvnímu dni v měsíci. Možnosti :

  1. bankovním převodem formou trvalého nebo jednorázového příkazu
  2. inkasem z bankovního účtu
  3. vkladem na účet šj

číslo účtu pro úhradu stravného 30015 – 2000730379 / 0800 + správný variabilní symbol
Zůstatek stravného z běžného měsíce je vždy převeden do následujícího měsíce.
Strávník je povinen sledovat stav svého konta a dbát o včasné uhrazení stravného.

7/ Čipové karty
Čipovou kartou strávník objednává a odhlašuje obědy , nejpozději pak den předem.
Volí si druh jídla nejpozději den dopředu. Prokazuje se u výdeje obědů.
Pokud u výdeje strávník nemá čipovou kartu, dostane oběd  v 13,45 a jmenovitě se nahlásí p. kuchařce. Lze používat tyto čipové karty: ISIC, ITIC, OPEN CARD, nebo čipovou kartu Altisima zakoupenou ve školní jídelně za 65,- Kč
Po odhlášení ze stravování je čipová karta majetkem strávníka, nevrací se.

8/ Vyúčtování stravného
Vyúčtování stravného se provádí u každého strávníka na konci školního roku:
a/ převedením zůstatku na bankovní účet
b/ převedením zůstatku na konto sourozence
c/ ponecháním zůstatku na příští školní rok na kontě strávníka
d/ vyplacením zůstatku v hotovosti v kanceláři šj v předem určený den
Požadovaný způsob vyúčtování zůstatku stravného sdělí strávník hospodářce šj
vždy během posledního týdnu stravování v aktuálním školním roce. V případě
nesdělení, bude zůstatek převeden na následující školní rok.

9/ Odhlašování a přihlašování obědů
Odhlašování a přihlašování obědů je možné čipovou kartou, nejpozději však den předem,
Emailem na výše uvedené adrese nejpozději do 8,00 na ten samý den,
Přes internet. adresu : www.e-jidelnicek.cz  Přístupová data zjistíte v kanceláři šj.
Telefonicky v kanceláři šj ještě na ten samý den do 8,00hod.
Pokud strávník nemá přihlášený oběd, nelze mu ho vydat.
V případě ,že strávník odebere oběd i v době, kdy na něj nemá nárok, hradí plnou cenu oběda.
Neodhlášený oběd propadá.
Odhlášení ze stravování je nutné nahlásit ředitelce šj.

10/ Jídelní lístek
Je vyvěšen ve školní jídelně,  na objednávkovém serveru   www.e-jidelnicek.cz   Přístupová data obdrží strávník v kanceláři šj.
Jídelní lístek sestavuje hlavní kuchař ve spolupráci s vedoucí šj.

 

 

11/ Bezpečnost a ochrana zdraví
Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí zaměstnanci Malostranské ZŠ, Malostranského gymnázia a školní jídelny. Praktická škola K.Herforta zajišťuje dozor pro svou školní družinu.
Strávníci mají k dispozici umyvadlo v šj a toaletu. Šatna není k dispozici, pouze vyčleněný prostor pro odložení oděvů a tašek. Při odchodu je nutné kontrolovat své věci, aby nedošlo k záměně. Za své věci si ručí strávník sám.
Nalezené a nevyzvednuté věci jsou předány do školy.

12/ Podmínky pro nakládání s majetkem šj
V případě poškození majetku školní jídelny je strávník povinen uhradit škodu v plné výši.

13/ Ochrana osobních údajů
Všechna osobní data uvedená v přihlášce ke stravování jsou využita pouze k potřebám školní jídelny. Data jsou uchovávána v souladu s platnou legislativou.

14/  Zákaz focení
Ve školní jídelně je přísně zakázáno fotografovat nebo pořizovat obrazové či zvukové záznamy. Vyjímka je možná pouze se souhlasem ředitelky organizace.

15/ Dotazy a připomínky
Informace, odpovědi na Vaše dotazy a všechny  připomínky
k provozu školní jídelny, vyřídí ředitelka, nebo hospodářka šj, v kanceláři školní jídelny, telefonicky, nebo emailem. 

 

 

 

                                                                                         Renáta Břecková
ředitelka šj